Your consent to the use of cookies helps us measure website traffic. We want to assure you that these cookies will not be used for advertising purposes.

Please give us your consent to use cookies and help us improve the user experience.

 

Terms and conditions

1. Definice:

Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

  • Realitní činností se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
  • Realitní kanceláří Komerční Portál Praha s.r.o. se rozumí právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti.
  • Smlouvou se rozumí písemná smlouva, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří Komerční Portál Praha s.r.o. a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).
  • Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář Komerční Portál Praha s.r.o. poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní kanceláří Komerční Portál Praha s.r.o. vyhledána. Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita nebo kterékoliv jiné dohody s Klientem.

2. Smlouva o poskytování realitních služeb:

Realitní kancelář Komerční Portál Praha s.r.o. poskytuje realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované klientovi jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

3. Provize:

Za poskytování realitních služeb náleží realitní kanceláří Komerční Portál Praha s.r.o. provize stanovená ve smlouvě. Realitní kancelář Komerční Portál Praha s.r.o. je povinna i bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize, který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH.

4. Úschova peněžních prostředků a depozitní účty:

Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byla přijata závazná pravidla pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel je společnost Komerční Portál Praha s.r.o. oprávněna přijímat blokovací depozita na svůj účet pouze do výše provize realitní kanceláře sjednané pro daný obchodní případ. Tyto peněžní prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitní kanceláře. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří.

5. Stav nemovitosti:

Je-li předmětem realitních služeb pro klienta vyhledání vhodných nemovitostí ke koupi či pronájmu, je společnost Komerční Portál Praha s.r.o. povinna sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, které klientům vyhledají. Realitní kancelář neodpovídají za újmu, která vznikne v případě, že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

6. Informační povinnost:

Realitní kancelář Komerční Portál Praha s.r.o. po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

7. Reklamace:

Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb.

8. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu:

Realitní kancelář Komerční Portál Praha s.r.o. má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování realitních služeb.

9. Povinnost identifikace:

Realitní kancelář Komerční Portál Praha s.r.o. je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má mimo jiné povinnost provést identifikaci a případně kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

10. Mimosoudní řešení s pomocí ČOI:

Dojde-li mezi realitní kanceláří Komerční Portál Praha s.r.o. a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.